De navolgende algemene voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op deze website [URL: www.ghc-international.nl]. Door u toegang te verschaffen tot deze website, door deze te lezen of hieraan algemene informatie te ontlenen, bent u gebonden aan deze algemene voorwaarden en bepalingen, en wordt u geacht zich te houden aan hetgeen in deze algemene voorwaarden en bepalingen is voorgeschreven. Deze algemene voorwaarden en bepalingen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen en/of toevoegingen.

  • Indien deze website links bevat naar andere websites dan is bepaald dat de strekking van deze disclaimer beperkt is tot gebruik op deze website, en dat het gebruik van eventuele websites waarnaar verwezen wordt op deze website onderhevig is aan voorwaarden en disclaimers van derde(n). Gebruik van de links op deze website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker. Voorts zij gemeld dat voor de kwaliteit en de inhoud van websites waar op deze website naar verwezen wordt, de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid geheel bij (een) derde(n) ligt. GHC International verschoont zich in deze bij voorbaat van iedere aanspraak.
  • De informatie op deze website dient slechts ter informatie van de bezoeker/gebruiker. Aan de inhoud en de informatie kunnen geen rechten worden ontleend betreffende de dienstverlening van GHC International, noch dient het te strekken als in de zin van officieel en volledig advies. Het gebruik van de informatie door bezoeker/gebruiker geschiedt geheel voor eigen risico.
  • De informatie op deze website alsmede de vormgeving van deze website valt uitdrukkelijk onder intellectuele eigendomsrechten van GHC International, voor zover dergelijke rechten terzake een deel van de website niet uitdrukkelijk afwijkend worden gemeld en zodoende aan derden vallen. Informatie op deze website mag niet worden overgenomen, vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van GHC International vooraf.
  • Op deze website is het Nederlandse recht van toepassing.

GHC International behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website alsmede de algemene voorwoorden en bepalingen te wijzigen.

Maart 2006